Bujeong Clinic สาขาชลบุรี

ชั้น 1 ห้องเลขที่ 35 ตั้งอยู่เลขที่ 62, ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทร. 088-1261111

YVOIRE OFFICIAL CERTIFIED